webmag49.html
 
     

LEGAL

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

EMILIO BRIZZI PHOTOGRAPHY

                   GEVESTIGD TE AMSTERDAM, VAN OSTADESTRAAT N. 43A

Kamer van Koophandel n. 33 226 295

01 DEFINITIES

1.1 Emilio Brizzi wordt in onderstaande voorwaarden aangeduid met “de fotograaf", terwijl   degene met wie de fotograaf een overeenkomst aangaat, zal worden aangeduid met  “de  opdrachtgever".    

1.2 Onder “voorwaarden” worden verstaan de onderhavige algemene leverings-                            en  betalingsvoorwaarden.                 
1.3 Onder “overeenkomst” wordt verstaan de rechtshandeling tussen de fotograaf en de opdrachtgever, die de uitvoering van de door de fotograaf te verrichten werkzaamheden beoogt.
1.4 Onder “offertes” worden verstaan zowel ieder door de fotograaf gedaan aanbod als ieder van de fotograaf uitgaande uitnodiging om in onderhandeling te treden.
1.5 Onder “opdrachten” worden verstaan:
 • ieder door de opdrachtgever gedaan verzoek tot het maken van een voorlopig c.q. voorontwerp en/of
 •  de voorbereiding voor uitvoering zoals het zoeken van locaties en modellen, studiowerkzaamheden decorbouw en alle andere daarbij horende activiteiten
 • de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht in studio en op locatie, en ,
 • Alle werkzaamheden onder meer van audiovisuele aard van fotograaf in verband met realisatie van camera- regie en productie activiteiten
 •  het ter beschikking stellen van het foto- en filmmateriaal, cq. het resultaat van de opdracht.
1.6 Onder “levering” wordt verstaan de uitvoering door de fotograaf van de opdracht en de feitelijke terbeschikkingstelling van het foto- en filmmateriaal.
1.7 Onder “meerwerk” c.q. “minderwerk” wordt verstaan al hetgeen door de fotograaf meer c.q. minder wordt gepresteerd dan waartoe deze zich aanvankelijk heeft verbonden, zoals volgt uit de aanbieding of latere overeenkomsten/wijzigingen

02 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door de fotograaf met de opdrachtgever gesloten. Door het ontvangen van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de fotograaf, dan wel door het enkele feit van het geven van de opdracht, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en doet afstand van ieder mogelijk beroep op voorwaarden die naast of in plaats van deze voorwaarden van toepassing zouden zijn.

2.2  Wijziging of afwijking van een overeenkomst kan uitsluitend geschieden door middel van een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst. Zij heeft slechts gelding voor zover het betreft de offerte, de opdracht of de overeenkomst waarvoor ze is aanvaard.

2.3 Uitdrukkelijk worden door de fotograaf verworpen door de opdrachtgever toepasselijk verklaarde voorwaarden.  

03 OFFERTES

3.1Alle door de fotograaf gedane offertes/aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tot het moment dat de opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
3.2 Bij het uitblijven van een opdracht na een gevraagde offerte kunnen de kosten der verrichte werkzaamheden, zoals besprekingen, bezichtigen locaties, het zoeken van modellen en decors, reizen etc. in rekening worden gebracht, waarbij wordt aangeknoopt bij de voor opdrachten gebruikelijk gehanteerde prijzen.

04 OPDRACHTEN

4.1 Opdrachten gelden slechts als door de fotograaf aanvaard, indien de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging van de fotograaf heeft ontvangen en aan de fotograaf de voor uitvoering van die opdrachten benodigde gegevens heeft verstrekt, dan wel – ingeval dat een schriftelijke opdrachtbevestiging achterwege is gebleven – met de fotograaf een vaste prijs is afgesproken, dan wel de fotograaf met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. Opdrachtgever is in het laatste geval verantwoordelijk voor vastlegging van de opdracht, indien dat achterwege blijft geldt de regel van uren maal tarief, te vermeerderen met gemaakte kosten voor materiaal als vergoeding voor fotograaf, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs over de omvang van de opdracht.
4.2 Wanneer na aanvaarding van een opdracht door de opdrachtgever wijzigingen in de uitvoering van die opdracht worden verlangd, dienen deze wijzigingen schriftelijk en tijdig aan de fotograaf ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge wijzigingen, al dan niet per telefoon, is het risico van juiste uitvoering voor de opdrachtgever.
4.3 Wijzigingen in een aanvaarde opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen leveringstermijn buiten verantwoordelijkheid van de fotograaf en voor risico van de opdrachtgever wordt overschreden.
4.4 Wanneer wijzigingen in een aanvaarde opdracht leiden tot meer- c.q. minderwerk zal het meerdere dan wel het mindere bedrag dat daarmee gemoeid is, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Het daadwerkelijk verrichte werk geldt als opgedragen, tenzij opdrachtgever het bewijs van het tegendeel levert.
4.5 Wanneer de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtgever gehouden aan alle met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding en vergoeding wegens winstderving. Bij annulering binnen 24 uur voordat de werkzaamheden zouden aanvangen, wordt in ieder geval een hele dag, of tenminste het aantal geplande uren aan werkzaamheden in rekening gebracht, bij annulering binnen 72 uur tot 24 uur voordat de werkzaamheden zouden zijn begonnen, wordt een halve dag, of de helft van geplande uren  werkzaamheden in rekening gebracht. Wordt echter een opdracht waarvoor de fotograaf zes of meer dagen heeft gereserveerd, geannuleerd binnen één week voordat de werkzaamheden zouden zijn aangevangen, dan wordt in ieder geval de helft van het aantal gereserveerde dagen in rekening gebracht en bij annulering binnen 72 uur voordat de werkzaamheden zouden zijn aangevangen de volledige overeengekomen prijs.

05 LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 De in de offertes en schriftelijke opdrachtbevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en binden de fotograaf niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Overschrijding van leveringstermijnen geeft nimmer enige aanspraak  op schadevergoeding.

06 LEVERING

6.1 Indien de levering conform de opdrachtbevestiging niet aaneengesloten zal plaatsvinden doch in termijnen, kan elke gedeeltelijke levering afzonderlijk worden gefactureerd, waarbij betaling dient plaats te vinden overeenkomstig de in deze voorwaarden neergelegde betalingscondities.
6.2 Indien de overeengekomen werkzaamheden zich uitstrekken over een periode langer dan 14 dagen, is de fotograaf  gerechtigd na ommekomst van deze 14 dagen, tussentijds te factureren.
6.3 Levering van fotomateriaal aan de opdrachtgever impliceert, indien en zodra volledige betaling van de overeengekomen prijs heeft plaatsgevonden, de toestemming tot het gebruik binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden in Nederlandstalige uitgaven  op de overeengekomen wijze   en in de overeengekomen oplage(n), met dien verstande dat dit gebruik nooit langer dan 2 jaren vanaf de datum van de levering zal duren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor ieder herdruk of herplaatsing of plaatsing in buitenlandse uitgaven is vooraf schriftelijke toestemming vereist,  waarbij royalty’s verschuldigd zijn, die voor plaatsing dienen te worden voldaan. . Bij plaatsing in buitenlandse uitgaven zonder de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming, zal de opdrachtgever een niet voor rechterlijke matiging vatbare direct opeisbare boete worden verbeurd van € 50.000,--, onverminderd het recht van de fotograaf op integrale schadevergoeding.  Art 6:94 lid 2 BW wordt uitgesloten

07 PRIJZEN

7.1 De in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op de, op het moment van de schriftelijke opdrachtbevestiging, geldende kostprijs.
7.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting
7.3 Wanneer een van de kostprijsbestanddelen na bevestiging van de opdracht, maar voor levering, zich  wijzigt, heeft de fotograaf het recht die wijziging aan de opdrachtgever door te berekenen. Nadere vaststelling van de prijs kan in het bijzonder in aanmerking komen bij een wijziging van de navolgende omstandigheden: prijzen van toeleveranciers dan wel bij uitvoering in te schakelen derden, salarissen, sociale lasten, de koers van buitenlandse valuta, regeringsmaatregelen. Indien de prijswijziging zich voordoet is koper niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst te verlangen.
7.4 Indien de opdrachtgever de fotograaf niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren, is de overeengekomen prijs per direct en zonder inverzuimstelling volledig opeisbaar, zonder dat de opdrachtgever nadien enig recht kan doen gelden op nakoming van het overeengekomene.

08 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHT

8.1 Het auteursrecht van het aan de opdrachtgever geleverde fotomateriaal blijft bij de fotograaf berusten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De fotograaf blijft eigenaar en bezitter van het oorspronkelijke opnamemateriaal.
8.2 De eigendom van het geleverde werk gaat eerst over, nadat de opdrachtgever alle, al dan niet opeisbare verplichtingen uit overeenkomsten heeft voldaan.
8.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd het door de fotograaf geleverde fotomateriaal aan derden te verpanden, in zekerheid over te dragen, dan wel deze goederen op enigerlei wijze te bezwaren met recht op aanspraken van derden, zolang niet opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de fotograaf heeft voldaan.
8.4 Ingeval van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling, curatele of onderbewindstelling is de opdrachtgever verplicht de fotograaf hiervan mededeling te doen en tevens om curator, beslagleggende deurwaarder en/of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen van het door de fotograaf gemaakte eigendomsvoorbehoud.
8.5 De vordering van opdrachtgever is terstond in zijn geheel opeisbaar, zodra de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden beschadigd of tenietgedaan. De opdrachtgever cedeert bij voorbat zijn vordering op zijn assuradeurs ter zake van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

8.6  De opdrachtgever verplicht zich het geleverde fotomateriaal slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd is en, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, het fotomateriaal niet te reproduceren, noch te vermenigvuldigen, aan derden door te verkopen of ter beschikking te stellen, ongeacht welke doeleinden. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt door de opdrachtgever een niet voor rechterlijke matiging vatbare directe opeisbare boete verbeurd van €10.000,--, onverminderd het recht van de fotograaf om integrale schadevergoeding te vorderen. Art 6:94 lid 2 BW wordt uitgesloten.

8.7 Ook ingeval schriftelijk is overeengekomen dat het auteursrecht na levering bij de opdrachtgever komt te rusten, is de fotograaf gerechtigd met het geleverde fotomateriaal ten eigen nutte publiciteit te bedrijven (ook op eigen website).

8.8 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de fotograaf als maker van het materiaal bij uitingen vermeld.
 

09 RECLAMES

9.1 Reclames kunnen schriftelijk worden ingediend binnen 5 dagen na de levering en kunnen nimmer de artistieke waarde van het geleverde betreffen. Reclames dienen een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de klachten te bevatten.
9.2 Ingeval van gerechtvaardige reclames heeft de fotograaf het recht, naar keuze, de betreffende levering te vervangen dan wel het voor deze levering verschuldigde factuurbedrag – al dan niet onder beding gerechtigd te zijn het geleverde terug te nemen - te crediteren of te restitueren.
9.3 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
9.4 Reclames op geleverde fotomateriaal kunnen geen invloed hebben op eerder geleverd fotomateriaal en evenmin op alsnog te leveren fotomateriaal, ook niet indien dat materiaal zal worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
9.5 Het recht op reclame vervalt in geval van wanprestatie in de zin van artikel 12.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Verzending c.q. bezorging van fotomateriaal, waaronder begrepen verzending c.q. bezorging middels te goeder naam en faam bekend staande door de fotograaf ingeschakelde vervoerders en koeriersdiensten, geschiedt voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen.
10.2 De fotograaf in jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die door laboratoria en/of ontwikkelcentrales aan fotomateriaal wordt toegebracht of voor enige daaruit voortvloeiende schade.
10.3 De aansprakelijkheid van de fotograaf jegens de opdrachtgever wegens een aanvaarde opdracht of ten verkoop of ter publicatie aangeboden fotomateriaal, is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag ter zake van het betrokken fotomateriaal.
10.4 De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het ter beschikking gestelde of geleverde fotomateriaal. De opdrachtgever vrijwaart de fotograaf ter zake voor alle eventuele aanspraken van derden.
10.5 Indien door toepassing of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever voorgeschreven werkwijze of verstrekte opdracht inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten van derden, vrijwaart de opdrachtgever de fotograaf tegen alle aanspraken van derden. Fotograaf vrijwaart opdrachtgever bij het geleverde werk voor aanspraken van derden op intellectuele eigendom
10.6 De fotograaf aanvaardt geen enkele verantwoording voor handelen c.q. nalaten, alsmede  kwaliteit van het geleverde werk c.q. verrichte prestatie van toeleveranciers, waaronder begrepen modellenbureaus, stylisten, decorbouwers,  behoudens in geval van opzet of grove schuld
10.7 Voor door fotograaf uit te voeren productionele werkzaamheden geldt, tenzij anders overeengekomen dat deze in regie en voor risico van opdrachtgever worden verricht. Opdrachtgever dient voor productiewerk een productieverzekering af te sluiten.

11  OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is de fotograaf gerechtigd – naar keuze – hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel op gedeeltelijk te annuleren. De opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
11.2 Onder overmacht aan de kant van de fotograaf wordt in elk geval verstaan alle van buiten komende omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, dan wel onredelijk bemoeilijken, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals de navolgende gebeurtenissen, waarvan de opsomming niet limitatief is: slechte weersomstandigheden, brand, (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, onlusten, overstromingen of bijzondere weersomstandigheden, werkstakingen of soortgelijke acties, gebrek aan arbeidskrachten of excessieve ziekte van personeel, niet of niet tijdige levering door leveranciers, verkeersstoringen, epidemieën overheidsmaatregelen, energiecrisis.

12 WANPRESTATIE

12.1 Van wanprestatie van de opdrachtgever is sprake bij toerekenbaar niet nakomen van  de opdrachtgever van enige op hem uit hoofde van enige met de fotograaf gesloten overeenkomst rustende verplichting, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling nodig zal zijn.
12.2 Bij waanprestatie van de opdrachtgever  zal:
 • hetgeen door de opdrachtgever aan de fotograag verschuldigd is terstond opeisbaar zijn;
 • de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van met die wanprestatie verband houdende door de fotograaf te maken gerechtelijke kosten, zowel als buitenrechtelijke kosten, waarbij het bedrag van buitenrechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van hetgeen de opdrachtgever aan de fotograaf verschuldigd zal zijn, met een minimum van € 500,-; 
 • de fotograaf bevoegd  zijn de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten;
 • de opdrachtgever aan de fotograaf – naar keuze van de fotograaf – indien het betreft wanprestatie bestaande niet of niet tijdige voldoening van op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, een rente van 2% dan wel de wettelijke rente, voor ieder maand dan wel een gedeelte daarvan, verschuldigd zijn;
 • een afspraak op verleende korting vervallen.
 • De fotograaf al het materiaal kan (doen) terughouden of terughalen op kosten van opdrachtgever uit hoofde van intellectuele eigendom.

13 BETALINGSVOORWAARDEN

13.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn, enige ingebrekestelling is niet vereist.
13.2 De fotograaf kan bevoorschotting vragen of een deelbetaling voordat met de uitvoering van de overeenkomst zal worden begonnen.
13.3 De opdrachtgever staat volledig en onvoorwaardelijk in voor betaling van alle kosten aan ingehuurde derden door fotograaf in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij opdrachtgever bewijst dat de inhuring voor uitvoering van de opdracht door een redelijk en vakbekwaam handelende fotograaf niet zou zijn gedaan.
13.4 Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen uit hoofde van een reeds plaatsgevonden levering na te komen, is de fotograaf gerechtigd eventuele nog te verrichten werkzaamheden terstond te annuleren dan wel op te schorten onder oplegging van de door de fotograaf vast te stellen voorwaarden, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
13.5 Bij betaling in termijnen wordt door niet tijdige betaling van een termijn zonder ingebrekestelling het gehele bedrag ineens opeisbaar
13.6 Als bewijs van eventuele overeengekomen kortingen geldt uitsluitend de factuur dan wel een schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op de onderhavige overeenkomst, alsmede op de nadere overeenkomsten welke daaruit mochten  voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Met uitsluiting van enige andere rechter, zal de rechter van Amsterdam kennisnemen van alle geschillen
14.2 Voor beoordeling en vaststelling van de aanspraken van fotograaf gebaseerd op schending van intellectuele eigendom zullen partijen een deskundige doen benoemen door de Nederlandse Federatie van Fotografen, die voor partijen bindend zal adviseren over het bedrag aan fotograaf toekomt indien schending van intellectuele eigendom wordt vastgesteld. Opdrachtgever is gehouden de kosten van bindend advies voor te schieten. Zo geen schending aan de orde is, dient fotograaf de betaalde kosten van bindend advies aan opdrachtgever terug te betalen, anders blijven die kosten voor rekening van opdrachtgever.
   
[ back to index ]